HANDLA

UPPTÄCK

KÖP CO2

SODASTREAM – CYLINDERTÄVLING I SVERIGE

Inget köp krävs. Denna tävling ("tävlingen") är endast avsedd för visning och deltagande i Sverige och ska tolkas och utvärderas enligt svensk lag.  Gå inte vidare om du inte är bosatt enligt lag i dessa länder  vid tidpunkten för tävlingen eller inte är berättigad att delta i tävlingen enligt avsnitt 3 nedan.

 1. Sponsor: Sponsor för tävlingen är SodaStream Nordics AB. Hammarby Fabriksväg 65, 12 030 Stockholm. Organisationsnummer är: 5568705239, momsregistreringsnummer: SE 556870523901. E-post: info@sodastream.se (“Tävlingssponsorn” eller “SodaStream”).
 1. Tävlingsperiod: Tävlingen börjar den 1 juli 2023 och avslutas den 30 november 2023 23:59 CET ("tävlingsperioden"). Observera att tävlingssponsorn kan göra ändringar efter eget gottfinnande under tävlingsperioden genom att uppdatera landningssidan (www.sodastream.se/pages/cylinder-competition-registration) och sidan med tävlingsvillkoren (www.sodastream.se/blogs/legal/register-to-win-competition-terms-conditions). Tävlingen omfattar nio (4) deltagartidpunkter som visas i tabellen nedan:

DELTAGARTIDPUNKTER

STARTDATUM OCH -TID

SLUTDATUM KL. 23:59:59 AEST

UNGEFÄRLIGT DATUM FÖR DRAGNING AV VINNAREN

ANTAL VINNARE

1

1 juli, 2023 kl. 12:00 CET

31 augusti, 2023

3 september, 2023

1

2

1 september, 2023 kl. 12:00 CET

30 september, 2023

3 oktober, 2023

1

3

1 oktober, 2023 kl. 12:00 CET

31 oktober, 2023

3 november, 2023

1

4

1 november, 2023 kl. 12:00 CET

30 november, 2023

3 december, 2023

1

 

 1. Behörighet: Tävlingen är öppen för personer bosatta enligt lag i Sverige och som har fyllt 18 år. Tävlingen är inte öppen för tjänstemän, direktörer, anställda, representanter och agenter för tävlingssponsorn, deras respektive moderbolag, dotterbolag och filialer och om tillämpligt, deras reklam- eller marknadsföringsbyråer, tävlingsdomare, leverantörer av tävlingspriset, andra företag som är engagerade i utvecklingen, produktionen eller distributionen av material för tävlingen (gemensamt "tävlingsenheterna") och medlemmar av deras närmaste familjer (oavsett var de bor), eller personer med hemvist hos dem (oavsett om de är släkt eller inte). I dessa officiella regler ("reglerna”) räknas "närmaste familj" som föräldrar, barn, syskon och make/maka.
 1. Så deltar man: För att delta i tävlingen ska man skanna QR-koden på lappen runt halsen på cylindern eller besöka webbplatsen https://sodastream.se/pages/cylinder-competition-registration. Varje giltig registrering är tillåten att skicka in ett (1) bidrag per plattform per månad per person (vilket gör att varje person kan vinna ett (1) pris under tävlingsperioden). Alla bidrag måste ha ett komplett ifyllt registreringsformulär för att kvalificera sig för att vinna. Deltagare måste fylla i alla obligatoriska fält, annars anses bidraget vara ofullständigt och okvalificerat.
 1. INGET KÖP KRÄVS. Det krävs inte att man köper en produkt som säljs av tävlingssponsorn och det förbättrar inte ens chanser att vinna.
 1. Priser och vinnardragningar: Priset är "Ett års förbrukning av CO2", vilket innebär att vinnaren får 10 påfyllningar av kolsyrecylindrar under 12 månader från att man mottagit ett vinstmeddelande av Det totala försäljningsvärdet av priset är 790 SEK.

  Det finns totalt 4 priser.

  Cylindern förblir SodaStreams egendom och tillhandahålls under licens. Se SodaStreams informationsida om flaskbyte https://support.sodastream.com/hc/sv/articles/360054823194-Vad-g%C3%B6r-jag-n%C3%A4r-min-kolsyremaskins-CO2-tar-slut- för mer information om retur och byte av tomma kolsyrecylindrar från SodaStream. 

 

Priserna kan inte överlåtas och kan inte lösas in mot någon annan form av kompensation, förutom efter tävlingssponsorns eget gottfinnande.

Man kan endast vinna ett (1) pris per person under tävlingsperioden. Inget bonuspris kommer att delas ut. Bidrag kommer inte att överföras till efterföljande GIVEAWAYS ELLER VINNARDRAGNINGAR.

 1. Så får du ditt pris: Under tävlingsperioden (juli–november 2023) kommer 1 vinnare att väljas av tävlingssponsorns representanter. Detta genom en slumpmässig dragning varje månad vid de ungefärliga dragningsdatumen som anges ovan. Vinnaren kommer att meddelas via e-post. Det kommer att dras totalt 4 vinnare enligt dragningsdatumen i avsnitt 2.

  Vinnarna kommer att få information av tävlingssponsorn att skicka ett direktmeddelande till tävlingssponsorns e-post (
  info@sodastream.se) med bevis på en svensk adress och de kontaktuppgifter som krävs för att få tal del av priset – inklusive men inte begränsat till fullständigt namn, adress, e-postadress, vilken maskintyp vinnaren har och telefonnummer. Det är deltagarens ansvar att kontakta tävlingssponsorn enligt instruktionerna inom 21 dagar efter meddelandet och ange en giltig adress, telefonnummer och e-postadress, annars kommer priset att tilldelas en annan behörig vinnare. 
 1. Om en potentiell vinnare visar sig vara obehörig, avböjer att acceptera ett pris, inte går att hitta eller inte svarar och uppfyller ovanstående krav inom 21 dagar efter mottagandet av e-postmeddelandet kommer den potentiella vinnaren att diskvalificeras och förlora priset. Tävlingssponsorn kan sedan, efter eget gottfinnande, genom slumpmässig dragning välja en annan behörig deltagare som Tävlingssponsorn eller dess representanter kommer att försöka kontakta, och som kommer att bli föremål för diskvalificering på samma sätt. Tävlingssponsorn ansvarar inte för att den potentiella vinnaren inte har sett meddelandet. Priser som inte hämtats ut under tävlingsperioden kommer inte att delas ut.
  Senast 30 dagar från tävlingsdatumets slut (30/12/2023) kommer det att framgå på tävlingssidan (https://sodastream.se/pages/cylinder-competition-registration ) att tävlingen är över och att vinnarna har hittats. Man kan ta del av den kompletta listan över vinnare inom nio (9) månader efter tävlingsperiodens slut genom att skicka ett frankerat kuvert adresserat till tävlingssponsorn på SodaStream Nordics AB. Hammarby Fabriksväg 65, 12 030 Stockholm. E-post: info@sodastream.se
 1. Allmänna villkor som gäller för alla priser: Priserna kommer endast att levereras till vinnare som har verifierats och som har följt reglerna. Priserna kommer att levereras till de adresser som vinnarna har angett vid registreringen av tävlingen. Leverans sker inte till postboxadresser. Tävlingssponsorn tar inget ansvar för någon post eller kurirleverans som returneras som olevererbar utan vidarebefordringsadress. Tävlingssponsorn tar inget ansvar för priserna efter leverans. Vinnarna bär all risk för förlust eller skada på priset efter leverans. Tävlingssponsorn kommer att stå för kostnaden för leveransen. Priserna måste tas emot i den form de kommer i och får inte ersättas, överföras, bytas ut eller överlämnas mot kontanter, förutom efter tävlingssponsorns eget gottfinnande som förbehåller sig rättigheten att ersätta ett pris eller ett tillbehör till detta, med ett annat pris, inklusive men inte begränsat till ett kontantpris, av samma eller högre värde.

Ytterligare ALLMÄNNA villkor för deltagande:

 1. Genom att delta bekräftar deltagarna (i) att de följer reglerna, inklusive alla behörighetskrav, och (ii) samtycker till att vara bundna av tävlingssponsorns och/eller domarna av tävlingens beslut, som fattas efter eget gottfinnande, vilka ska vara slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör tävlingen, inklusive men inte begränsat till behörighet, giltighet, innehåll och/eller diskvalificering av ett bidrag. Deltagare som inte har följt reglerna kan diskvalificeras. 
 1. Alla försök av en deltagare eller annan individ att avsiktligt skada en webbplats eller undergräva det lagliga utförandet av tävlingen, inklusive men inte begränsat till bedrägerier, är en kränkning av straff- och civilrättsliga lagar. Om ett sådant försök skulle göras förbehåller tävlingssponsorn sig rätten att kräva skadestånd och andra ersättningar från sådana personer, så långt lagen tillåter, inklusive åtal. Deltagare som deltar i någon av dessa aktiviteter kan diskvalificeras och kommer att förlora alla vunna priser.
 1. Alla uppgifter som samlas in i samband med tävlingen ägs av tävlingssponsorn. Bidrag som genereras av skript, makro, robot, program eller andra automatiserade medel är förbjudna och kommer att diskvalificeras.
 1. Om en tvist uppstår om vem som skickade in ett onlinebidrag kommer bidraget att anses vara inlämnat av den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress som angavs vid tidpunkten för deltagandet. En auktoriserad kontoinnehavare är den fysiska person som tilldelas en e-postadress av en internet- eller onlinetjänstleverantör eller annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser för domänen som är associerad med den angivna e-postadressen.
 1. Som ett villkor för att delta samtycker deltagarna till: (a) att befria tävlingssponsorn och tävlingsenheterna, och var och en av deras tjänstemän, direktörer, anställda och agenter, från allt ansvar, förlust eller skada som uppstår i samband med missbruk av ett pris;  b) att alla anspråk och priser ska begränsas till faktiska egna kostnader, exklusive advokatarvoden och rättegångskostnader. Denna uteslutning eller begränsning av ansvar gäller inte i den utsträckning som någon tillämplig stadga förbjuder sådan uteslutning eller begränsning av ansvar.
 1. Till det befintliga tillåtna enligt tillämplig lag och med förbehåll för eventuella bestämmelser i sådan tillämplig lag – tävlingssponsorn kan, efter eget gottfinnande och utan ansvar, avsluta tävlingen helt eller delvis, eller ändra eller skjuta fram tävlingen när som helst, om bedrägeri, tekniska fel inklusive nätverksserver eller maskinvarufel, virus, buggar, fel i programmering eller kommunikation eller andra faktorer utom tävlingssponsorns kontroll korrumperar tävlingens administration, integritet eller säkerhet eller tävlingens korrekta utförande enligt reglerna. Tävlingssponsorn kan göra det, utan föregående meddelande, förutom om det krävs något annat enligt lag. I händelse av att tävlingen avbryts i förtid kommer ett meddelande att publiceras online och en slumpmässig dragning kommer att genomföras bland alla kvalificerade bidrag som mottagits före tidpunkten för avbrytandet för att tilldela priset/priserna. Under inga omständigheter kommer antalet priser som delas ut att överstiga det tillgängliga antalet priser som anges i Reglerna.  I händelse av att en dragning stoppas, störs eller av någon anledning inte genomförs under tävlingsperioden förbehåller sig tävlingssponsorn rätten att, efter eget gottfinnande, återuppta dragningarna så snart som möjligt, eller i slutet av tävlingsperioden.
 1. Tävlingssponsorn och tävlingsenheterna garanterar inte att åtkomsten till webbplatsen för tävlingen är konstant eller felfri. Tävlingssponsorn och tävlingsenheterna ansvarar inte för följande problem som kan uppstå:
  (a) förlorade, avbrutna, oåtkomliga eller otillgängliga nätverk, servrar, satelliter, internetleverantörer, webbplatser eller andra anslutnings-, tillgänglighets- eller åtkomlighetsproblem som uppstår i samband med eller under tävlingen; eller
  (b) misslyckad kommunikation, ihopblandad, krypterad, försenad eller felriktad dator-, telefon- eller kabelöverföring eller maskinvaru- eller programvarufel, fel eller svårigheter; eller
  (c) fel på persondatorer och/eller programvaru- och hårdvarukonfigurationer,

(d) eventuella tekniska fel, fel eller svårigheter; eller
(e) felaktig insamling av information, eller underlåtenhet att ta del av information i samband med tävlingen; eller 
(f) skada på en användares system som orsakas av deltagande i tävlingen eller nedladdning av information som är nödvändig för att delta i tävlingen.

 1. Konflikter: I händelse av en konflikt som är kopplad till information om tävlingen i reglerna samt information om tävlingen i reklammaterial om tävlingen (inklusive, men inte begränsat till, onlinebutik, fysisk butik, tv och tryckt reklam, reklamförpackningar och andra marknadsföringsmedier), gäller den information om tävlingen som anges i reglerna.
 1. Tillämplig lag: Tävlingen omfattas av Sveriges. lagar. Alla frågor som rör konstruktionen, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten av reglerna, eller deltagarens och tävlingssponsorns rättigheter och skyldigheter i samband med tävlingen, ska regleras enbart av, och tolkas i enlighet med den nationella materiella rätten i Sverige, eller, exklusive lagvalsprinciperna.  Alla deltagare samtycker till Sveriges jurisdiktion och jurisdiktionsort och eventuella domstolar som har behörighet att pröva överklaganden från dem.
 1. Ogiltighet: Ogiltigheten eller ogenomförbarheten av en bestämmelse i reglerna ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av en annan bestämmelse. I händelse av att en bestämmelse fastställs vara ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar eller olaglig, ska reglerna annars förbli i kraft och tolkas i enlighet med deras villkor som om den ogiltiga eller olagliga bestämmelsen inte fanns häri.
 • Personuppgifter och personlig information: De personuppgifter och den information som samlas in är föremål för tävlingssponsorns behandling av personuppgifter för att kunna hantera deltagandet i tävlingen. De rättsliga grunderna är avtal (deltagande i tävlingen), samtycke (prenumeration på marknadsföringskommunikation via e-post), legitimt intresse (överensstämmelse med villkoren för deltagande och hantering av klagomål) samt rättslig skyldighet (svar på förfrågningar från behöriga myndigheter). De personuppgifter och den personliga information som samlas in är nödvändiga för denna behandling och är avsedda för att hantera tävlingen. Personuppgifter och personlig information relaterad till tävlingen bevaras i enlighet med tillämplig lag.

Genom att registrera sig för att ta emot SodaStreams e-postmeddelanden med marknadsföringskommunikation förstår och samtycker deltagarna till att tävlingssponsorn kan använda och avslöja den information de har tillhandahållit genom att lägga in den i en databas för framtida reklam- och marknadsföringsändamål, med förbehåll för tillämpliga sekretesslagar. Tävlingssponsorn kan skicka direktmarknadsföring om tävlingssponsorns aktiviteter till deltagarna. Deltagare kan när som helst avregistrera sig från marknadsföringskommunikation genom att klicka på länken för avslutande av prenumeration som finns i varje marknadsföringskommunikation eller i enlighet med tävlingssponsorns integritetspolicy.

Personlig information kan samlas in, användas eller lämnas ut till SodaStreams dotterbolag och tredjepartsleverantörer utanför EU. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter överensstämmer med tillämplig lag och hanteras noggrant för att skydda dina integritetsrättigheter och intressen och för att säkerställa att överföringar begränsas till länder som anses ge en adekvat nivå av rättsligt skydd eller för vilka vi kan vara säkra på att alternativa arrangemang finns på plats för att skydda dina integritetsrättigheter.

För mer information om hur tävlingssponsorn hanterar dina personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter kan du läsa tävlingssponsorns allmänna villkor och sekretesspolicy på: https://sodastream.se/pages/legal

 1. Tävlingssponsorn förbehåller sig rätten att ändra dessa regler, avbryta, skjuta fram eller avsluta tävlingen med rimligt varsel om det anses nödvändigt.